viết


tim bạn bốn phuong không đơn thuần được sử dụng để tán gẫu và kết bạn mà còn dành cho việc làm.

Tạo một group tim bạn bốn phuong trong Hòa Bình (Hòa Bình, Trung du và miền núi phía Bắc, Việt nam) của chúng ta khá nhẹ nhàng. Chỉ cần chọn từ danh sách các địa chỉ chia sẻ của đối tượng mà bạn muốn trò chuyện, nhấn vào dòng chữ «tạo ra group mới», bấm mỗi địa chỉ một lần trên toàn thể những người được chọn, nhấn «Gọi». Phương pháp này giả định rằng toàn bộ những người tham dự ngay tức thì bật lên webcam. Nếu không đây sẽ là một cuộc gọi thoại mà tất cả mọi người cùng nói chuyện nhưng không nhìn thấy nhau. Có một phương pháp khác mà ngay tức thì thực hiện một cuộc gọi video. Hãy gọi cho bên kia bằng một cuộc gọi video, bấm vào dấu «+», chọn «Thêm bạn».

About